Resmi Gazete'de bugün (29 Temmuz 2020)

Resmi Gazete'de bugün (29 Temmuz 2020)

Deniz yahut havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların gümrük süreçleri Antalya Gümrüğünden yapılacak

Gümrük tarife istatistik durumları 9503.00.49.00.00, 9503.00.81.00.00 ve 9503.00.95.00.00 olan eşyadan, deniz yahut havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların özgür sirkülasyona giriş süreçleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının 164 seri nolu Gümrük Genel Bildiriminde (Gümrük İşlemleri) değişiklik yapılmasına dair 168 seri nolu bildirisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gluten intoleransıyla ilgili besinler bildirisi yürürlükten kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Besin Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Besinler Bildirimini (Tebliğ No: 2012/4) yürürlükten kaldırdı.

Bakanlığın, Türk Besin Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Besinler Bildirisinin (Tebliğ No: 2012/4) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 2020/18 nolu Bildirim Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu konsey kararı

Kurum, memleketler arası standartlarla ahenk sağlamak üzere Memleketler arası Muhasebe Standartları Konseyi tarafından yayınlanan değişiklikleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak

-Değişiklikler, 1 Ocak 2022 yahut sonrasında başlayan birinci yıllık hesap dhanerinde uygulanacak

Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun 660 rakamlı KHK’nın 9. Hususu uyarınca memleketler arası standartlarla ahenk sağlamak üzere Milletlerarası Muhasebe Standartları Konseyi tarafından yayınlanan “Kavramsal Çerçhaneeye Yapılan Atıflar TFRS 3’e”, “Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler-Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti TMS37”, “Maddi Duran Varlıklar-Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar-TMS 16” ve “TFRS’lere Ait Yıllık İyileştirmeler-2018-2020”ye ait değişikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Kavramsal Çerçhaneeye Yapılan Atıflar TFRS 3’e” nazaran, finansal tablolara alma şartlarını belirleyen 11’nci pragraftaki “Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulması Temellerine Ait Kavramsal Çerçhanee’deki” sözü çıkarılırken, “Finansal Raporlamaya Ait Kavramsal Çerçhanee’deki” tabiri eklendi. “Edinilen işletmeler bu Standart açısından, 2018 yılında yayımlanan Finansal Raporlamaya Ait Kavramsal Çerçhanee’dekinin yerine 2005 yılında yayımlanan Finansal Tablolarının Hazırlanması Ve Sunulması Temellerine Ait Kavramsal Çerçhanee’deki varlık ve yükümlülük tarifi ile destekleyici rehberi uygular” formundaki dipnot kaldırıldı.

Kararla, 14 ve 21’inci paragraflardaki 22’inci paragrafa atıflar 21A olarak değiştirildi.

Finansal tablolara alma prensibine ait “istisna” tabiri “istisnalar” olarak değiştirildi.

Kararla, 14 ve 21’inci paragraflardaki 22’inci paragrafa atıflar 21A olarak değiştirildi.

TMS 37 ve TFRS Yorum 21 kapsamındaki yükümlülükler yahut kurala bağlı yükümlülükler 21A; 21 B paragrafı bir işletme birleşmesinde üstlenilmekten çok başka farklı edilmeleri halinde TMSF 37 Karşılıklar Şartlı Varlıklar ve Şartlı Borçlar ve TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Gibisi Yükümlülükler kapsamında gelecek olan yükümlülüklere ve kurala bağlı kararları uygulanacak.

21B Finansal Raporlamaya Ait Kavramsal Çerçhanee’de yükümlülük, “işletmenin geçmişteki vakaların bir sonucu olarak bir ekonomik kaynağı dhaneretmek konusundaki mhanecut mükellefiyeti” olarak tanımlanmaktadır. Edinen işletme, TMS 37 kapsamına girecek bir karşılık yahut kaideye bağlı yükümlülük için, edinim tarihinde geçmiş hadiselerin bir sonucu olarak ortaya çıkan mhanecut bir mükellefiyetin var olup olmadığını belirlemek emeliyle TMS 37’nin 15-22 paragrafları uygulanacak.

Edinen işletme TFRS Yorum 21 kapsamına girecek bir vergi ve vergi gibisi yükümlülük için edinim tarihi itibariyle vergi ve vergi emsal yükümlülükten hükümdarın ödenmesine ait yükümlülük doğuran bir vakanın meydana gelip gelmediğini belirtmek emeliyle TFRS Yorum 21’i uygulayacak.

21C; 21B paragrafı uyarınca belirlenen mhanecut bir mükellefiyet, 22 (b) paragrafında belirtilen kaideye bağlı yükümlük tarifini karşılayabilir bu durumda kelam konusu kurala bağlı yükümlülüğe, 23 paragraf uygulanacak.

“Şartla bağlı yükümlükler” başlığına “şarta bağlı varlıklar” sözü eklendi. 22’nci paragrafta Karşılıklar, Şartlı Borçlar ve Şartlı Varlıklar tabirleri çıkarıldı.

23’üncü paragrafta “TMS 37’de yer alan kararlar, birleşme tarihi itibariyle hangi şartlı borçlarının muhasebeleştirileceğinin belirlenmesinde uygulanmaz. Bunun yerine e” sözü çıkarıldı.

Ayrıyeten 23’üncü paragrafa, TMS 37’deki “nin 14(b), 23, 27, 29 ve 30’uncu”, “bu “TFRS’nin” tabirleri eklenirken, “hükümlerinin” sözü çıkarıldı.

Kurala bağlı yükümlülükler ve koşula bağlı varlıklar kısmına, TMS37 Koşula Bağlı Varlığı, “Geçmiş hadiselerden kaynaklanan ve işletmenin tam manasıyla denetiminde bulunmayan, bir yahut daha fazla kesin mahiyette olmayan hadisenin ileride gerçekleşip, gerçekleşmemesi ile mhanecudiyeti teyit edilebilecek olan varlık” olarak tanımlanmaktadır. Edinen işletme, edinim tarihinde finansal tablolarına kaideye bağlı bir varlık yansıtmaz halinde 23A paragrafı eklendi.

Yürürlük tarihi başlığı altına Temmuz 2020’de yayımlanan Kavramsal Çerçhanee’ye Yapılan Atıflar 11, 14, 21, 22 ve 23’ncü paragrafları değiştirmiş ve 21A, 21B, 21C ve 23 A paragraflarını eklenmiştir. Bu değişiklikler edinim tarihi, 1 Ocak 2022 yahut sonrasında başlayan birinci yıllık hesap periyodunun başlangıç tarihi yahut sonrasındaki bir tarih olan işletme birleşmelerine uygulanır. Bu değişikliklerin erken uygulanmasına Mayıs 2019’da yayımlanan TFRS’lerde Kavramsal Çerçhaneeye Yapılan Atıflara Ait Değişikler tarafından yapılan tüm değişikliklerin, bu değişikliklerle tıpkı vakitte yahut bu değişikliklerin öncesinde uygulanması halinde müsaade verilir biçimindeki 64Q paragrafı eklendi.

Başka heyet kararları

Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler-Sözleşmeyi Yerine Getirme Maliyeti TMS37 ait değişikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, TMS Karşılıklar, Şartlı Borçlar ve Şartlı Varlıklara Ait Değişiklerle ilgili ekonomik açıdan dezavantajlı mukavelelerle ilgili 68’nci paragraf korunurken, 68A paragraf eklendi ve 69 paragrafta değişiklikler yapıldı.

Geçiş kararları kısmına 94A paragrafı, yürürlük tarihi kısmına ise 105 paragraf eklendi.

Maddi Duran Varlıklar-Amaçlanan Kullanım Öncesi Kazançlar-TMS 16’ya ait değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

TMSF Maddi Duran Varlıklara Ait Değişikliklerle ilgili heyet kararında, maliyet ögeleri başlığı altındaki 17’nci paragrafta değişiklikler yapılırken, 20A paragrafı eklendi.

Açıklama kısmında 74’ncü paragrafta değişiklikler yapıldı. 74A paragrafı eklendi. Geçiş kararları kısmına 80D paragrafı eklendi. Yürürlük tarihi kısmına 81N paragrafı eklendi.

TFRS’lere Ait Yıllık İyileştirmeler-2018-2020’nin Yayımlanması Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna nazaran, TFRS1 Türkiye Finansal Raporla Standartlarının Birinci Uygulanmasına ait değişikliklere nazaran, yürürlük tarihi kısmına 39AG paragrafı eklendi.

Ek D Başka TFRS’lerden muafiyetler kısmında D1 paragrafı değiştirildi. Birikimli çhanerim farkları kısmına D13A paragrafı ek edildi.

TFRS9 Finansal Araçlara Ait Değişikliklere nazaran, kısım 7 yürürlük tarihi ve geçiş üst başlığı altındaki 7.1 yürürlük tarihi kısmına 7.1.9 paragrafı eklendi. 7.2 geçiş kısmı TFRS’lere ait yıllık iyileştirmeler açısından geçiş alt başlığına 7.2.35 paragrafı eklendi.

Ek B Uygulama Rehberi kısmında finansal tablolara alma ve finansal tablo dışı bırakma (Bölüm 3) finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışında bırakılması (Bölüm 3.3) alt kısımlarında B3.3.6 paragrafında değişiklik yapıldı.

TMS41 Ziraî Faaliyetler kısmın finansal tablolara alma ve ölçüm kısmında 22’nci paragrafta değişiklikler yapıldı.

Yürürlük tarihi ve geçiş kısmına 65’nci paragraf eklendi.

Afet ve acil durumlara ait hizmet standartları belirlendi

Türkiye Afet Müdahale Planına nazaran afet ve acil durumlarda sunulacak hizmet alanlarında faaliyet göstermek isteyen, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve Afet ve Acil Durum Idaresi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü bireylerin akredite edilmesi; akredite edilenlerle çalışma kümeleri ortasında uyumun sağlanması, sunulacak hizmetin standartlarının belirlenmesi, kalitesinin artırılması ve kalitenin sürekliliğinin korunması için uygulanacak akreditasyonun yol ve asılları yönetmelikle belirlendi.

İçişleri Bakanlığının Afet ve Acil Durum Idaresi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara Ait Hizmet Standartları ve Akreditasyon Asıllarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, akreditasyon alanları, akreditasyon sisteminin yapısı, vazife, yetki ve sorumluluklar, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanlığının vazife, yetki ve sorumlulukları, Akreditasyon Idare Ünitesinin yapısı, misyon ve sorumlulukları, İnceleme Komitesinin yapısı, vazife ve sorumlulukları, Vilayet afet ve acil durum müdürlüklerinin misyon ve sorumlulukları, akreditasyon müracaat süreci düzenleniyor.

İnceleme sürecini muvaffakiyetle tamamlayanlar üç yıl mühletle, Akreditasyon Dokümanı almaya hak kazanacaklar.

Akredite edilenler, akreditasyon kapsamının belirtildiği doküman ile birlikte, akreditasyon kontratında tanımlanan akreditasyon etiketini kullanmayı hak edecekler. Akreditasyon etiketini mhanezuatta belirtilen yükümlülüklere karşıt biçimde makus maksatlı, kusurlu yahut müsaadesiz kullanamayacaklar.

Akredite edilenlerin; afet idaresine katkısı, iştirak sağladığı eğitim, tatbikat ve misyonlar izleme ve takip sürecinde vilayet müdürlükleri aracılığı ile performans ölçütü olarak tanımlanacak. Vilayet müdürlükleri tarafından takip edilerek elde edilen performans değerlendirmesi ve Daire Başkanlığının onayı ile 3 yıllık akredite müddeti 5 yıla çıkarılabilecek.

Askıya alınma ve iptal edilme

Akredite edilen kuruluşların ve AFAD gönüllüsü bireylerin akreditasyonu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde askıya alınacak. Eksiklikler belirlenen müddetlerde akredite edilenler tarafından giderilmemesi ve yönetmelikte rakamlan durumlarda akreditasyon iptal edilecek.

Akreditasyon sürecinde, akreditasyonla ilgili dokümanlar Çhanerimiçi Akreditasyon Platformunda yayınlanarak ilgililere duyurulacak.

Akreditasyon koşulları ve kurallarında yapılacak değişikliklerde, değişikliklerden etkilenecek ilgili kuruluşların görüşleri alınacak.

Çhanerimiçi Akreditasyon Platformu dhanereye girene kadar, akreditasyon talebinde bulunanlar yönetmeliğin ekinde belirtilen belge-form ve gibisi dokümanları hazırlayıp, pozisyonlu olduğu vilayetteki il müdürlüğüne müracaatta bulunacaklar.

Yurt Dışında Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Bildirimi

-Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs ölçüsü; lisans öğrencileri için 825 lira, lisansüstü öğrencileri için 1650 lira olacak

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı muhtaçlığını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü düzeyde tahsil görmek maksadıyla Ulusal Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde tahsile gönderilen öğrenciler ile bu tahsil düzeylerine hazırlık emeliyle lisan tahsili gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve öteki mecburî masraflara ait yol ve asıllar bildirimle belirlendi.

Ulusal Eğitim Bakanlığı İle Hazine ve Maliye Bakanlığının 1416 rakamlı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Bildiri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirime nazaran her tahsil düzeyinde bir sefere mahsus olmak üzere Bakanlık ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına tahsile gönderilen öğrencilerin yurt dışında görecekleri lisan, yüksek lisans yahut doktora tahsili için gidiş-geliş iktisat sınıfı uçak, tren yahut otobüs bileti fiyatları ile direkt uçuşlara ulaşım için mecburilik arz eden şehirlerarası tren yahut otobüs bileti fiyatları öğrencilerin bağlı bulundukları bakanlık/kurumca karşılanacak.

Burs ölçüleri

Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs ölçüsü; lisans öğrencileri için 825 lira, lisansüstü öğrencileri için 1650 lira olacak.

Yurt dışına gönderilen resmî burslu öğrencilerin birinci iki aylık bursu peşin olarak ödenecek.

Resmî burslu öğrencilere, kitap, defter, kırtasiye ve gibisi masraflarını karşılamak üzere aylık burs meblağının on ikide biri fiyatında her ay ek ödenek olarak verilecek.

Resmî burslu tahsil hakkı kazananlardan yabancı lisan tahsillerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, lisan kursu ve öteki tahsil masrafları, Bakanlık bütçesinin Yurt Dışı Burslar tertibinden ödenecek. Kurum öğrencilerinin masrafları ise ilgili kurumlar tarafından karşılanacak.

Bildirimde tez ve alan çalışmaları, sıhhat sarfiyatları, öbür ödemeler, oryantasyon/bilgilendirme eğitimi ve toplantı faaliyetleri, kesintiler de düzenlendi.

Mecburi hizmet müddetleri

Yurt içi tahsilde mecburi hizmet mühleti, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt içi burs ödemelerinin yapıldığı tahsil müddetleri kadar hesaplanacak.

Yurt dışı tahsilde mecburi hizmet mühleti, okul ödemeleri ve/veya aylık yurt dışı burs ödemelerinin yapıldığı tahsil müddetlerinin iki katı olarak tespit edilecek.

Yurt dışında resmî burssuz bulunulan mühletler için mecburi hizmet hesaplanmayacak.

Yürürlükten kaldırılan bildirimler

Bildirisiyle, 12 Haziran 2004 tarihli ve 25490 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 rakamlı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Ait Temeller Hakkında Bildirim, 31 Mayıs 2008 tarihli ve 26892 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 rakamlı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Ait Temeller Hakkında Bildirim, 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 rakamlı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Ait Temeller Hakkında Bildirim, 24 Nisan 2011 tarihli ve 27914 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 rakamlı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Ait Temeller Hakkında Bildiri yürürlükten kaldırıldı.

29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan
1416 rakamlı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Bildirim, 26 Aralık 2013 tarihli ve 28863 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 rakamlı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Bildirim, 5 Haziran 2017 tarihli ve 30087 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan 1416 rakamlı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Tahsil Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Bildirim yürürlükten kaldırılan başka bildirimler oldu.

Bildirinin, yurt içi ve yurt dışı aylık burslara ait kararları, 1 Ağustos 2020’de yürürlüğe girecek. Bildirinin, öteki kararları yürürlüğe girdi.

Tapu ve Kadastronun modernizasyonu projesi kapsamında davete çıktı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi – Ek Finansmanı (TKMP-EF) Gayrimenkul Değerleme Bileşeni Kapsamında Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri için davete çıktı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilgi beyanı davetine nazaran, Dünya Bankasından finanse edilecek kredi gelirlerinin bir kısmı, “Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi” hedefiyle Danışmanlık Hizmetleri alımı için mukavele kapsamındaki ödemelere ayrılacak.

Danışmanlık hizmetleri, TKGM Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığının işbirliği ve kontrolü altında, toplu değerlemeye temel data modelinin geliştirilmesi, değerleme modellerinin belirlenmesi, gerekli sistem ve yazılım altyapısının hazırlanması ve çalışmaların TKGM tarafından hanevelden bilgileri toplanmış bir bölgede yer alan taşınmazlar için test edilmesini kapsayacak.

Danışmanlık hizmetiyle Sermaye Piyasası Heyeti tarafından kabul edilen ulusal ya da memleketler arası geçerlilikte lisanslı taşınmaz değerleme uzmanları, data bilimi uzmanları, istatistikçiler, coğrafik bilgi sistemleri uzmanları, yazılım uzmanları, test denetim uzmanları, sistem analistleri ile data bilimi ve bilgisayar takviyeli toplu değerleme (mass appraisal) bahislerinde bilimsel çalışmalar yapan akademisyen(ler)i içeren bir grup oluşturulacak.

İlgi beyanlarının posta, kurye yahut elden 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar aşağıda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığına iletilecek.

Tuzla Belediyesinden 100 milyon liralık taşınmaz satışı

Tuzla Belediyesi, İstasyon Mahallesindeki iki taşınmazını 99 milyon 947 bin 504,6 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan duyurusuna nazaran, 26 bin 191,78 metrekarelik ticaret+konut+turizm yeri 93 milyon 504 bin 654,6 lira, 2 bin 577,14 metrekarelik konut alanı 6 milyon 442 bin 850 lira muhammen bedelle ihale edildi.

İhale kapalı teklif yöntemiyle, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00’de, Belediyenin Encümen Salonunda yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

son dakika haberler Oluşum gazetesi instagram takipçi satın al Elektronik Sigara El Dezenfektanı grandpashabet canlı casino siteleri bedava bonus elexusbet giriş elexusbet süpertotobet meritroyalbet meritroyalbet giriş meritroyalbet giriş slot siteleri kolaybet vdcasino betvole porno izle kadıköy escort istanbul escort pendik escort cialis 5 mg ankara escort Erotik Film izle meritroyalbet bursa escort portbet pendik escort
gaziantep escort
konya escort Diyarbakır Ofis Escort ümraniye escort mersin escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort