Resmi Gazete’de bugün (26 Şubat 2021)

Resmi Gazete’de bugün (26 Şubat 2021)

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesi kanununun yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 27 Aralık 2020 tarihli ve 7262 rakamlı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanunun Uygulanmasına Dair Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe nazaran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) 1718 (2006) ve 2231 (2015) rakamlı kararları uyarınca yasaklanan süreç ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, tertip ve deniz ulaşım araçlarına ait Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, gecikmeksizin karar alınması için Başkanlık tarafından acilen Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Yasak süreç ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, tertip ve deniz ulaşım araçlarının BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) rakamlı kararlarından çıkarılmaları halinde, buna ait gecikmeksizin karar alınması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, Başkanlık tarafından acilen Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Cumhurbaşkanının alacağı kararlar, Resmî Gazete’de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanacak. Yayımlanan kararlar BMGK’ya bildirilmek üzere Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilecek.

Listeleme kararlarına karşı BMGK’ya yapılacak müracaatlar, varsa ilgili evraklar de eklenerek yazılı ve gerekçeli olarak Kurula bildirilecek. Yapılan müracaatlar, BMGK’nın 1718 (2006) ve 2231 (2015) rakamlı kararları ile belirlenen müracaat mercii ve yollarına ait düzenlemeler gözetilerek Başkanlık tarafından BMGK’ya iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilecek.

Yönetmeliğe nazaran, Kontrol ve İş Birliği Kurulu kurulacak. Kurul, Mali Hataları Araştırma Konseyi Liderinin başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Heyeti Başkanlığı, Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Konseyinin en az lider yardımcısı yahut genel müdür seviyesinde olmak üzere bildireceği birer üyeden oluşacak.

Komite, Lider ve üyelerin en az dokuzunun iştirakiyle yılda en az iki defa toplanır. Lider ve üyeler görhanede iken yerlerine diğerlerini görhanelendiremeyecekler.

Kurul, üyelerin en az dokuzunun oyu ile karar verir. Üyeler çekimser oy kullanamayacaklar.

Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de oy hakkı olmaksızın Komiteye çağrılabilecek.

Komitenin sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülecek.

Yönetmelik yasak süreç ve faaliyetlerin tespiti üzerine yapılacak süreçleri, yasaklı süreç ve faaliyetler ile malvarlığının dondurulması kararlarının içeriği, bildirisi ve ilanı, kabahat duyurusu ve BMGK’ya yapılacak bildirim, malvarlığının dondurulması kararı ve karara ters davranışın hukuksal sonuçları, malvarlığının dondurulması kararlarının icrası, istisna tutulan haller, dondurulan malvarlığının idaresi, kontrol üzere hususlarda da düzenlemeler yapıyor.

Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununun yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) rakamlı kararlarının metot ve temellerde değişikliğe gitti. Yönetmelik, 27 Aralık 2020 tarihli ve 7262 rakamlı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanunun Uygulanmasına Dair Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliktekine misal düzenlemeler içeriyor.

Yönetmeliğe nazaran kendisine intikal eden rapora ait olarak Kurul; Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasının önerilmesine karar vermesi halinde hazırlanan araştırma raporu ve karar tutanağını Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanına iletecek.

Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanının, kendilerine iletilen bilgiler doğrultusunda ilgili bireylerin malvarlıklarının dondurulması kararı vermesi halinde, bu karar Resmî Gazete’de yayımlanacak ve 48 saat içinde Başkanlıkça Yargıçlar ve Savcılar Şurası tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin onayına sunulacak.

Mahkeme, makul sebeplerin varlığı tarafından yapacağı inceleme sonucunda malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına karar vermesi halinde kelam konusu karar derhal Başkanlığa iletilir. Başkanlık kararın kendisine iletilmesini müteakiben bu kararı, Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere derhal Cumhurbaşkanlığına iletecek ve Komiteye bilgi verecek. Bu kararlara itiraz edilebilecek.

Başkanlık, malvarlığı dondurulması kararı verilen şahıslar ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle ilgili Cumhuriyet başsavcılığına hata duyurusunda bulunacak. Hata duyurusuna ait karar tutanağı ve araştırma raporu, Başkanlık tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek.

Kıymetlendirme Kurulu, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ait kararların Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç 6’şar aylık periyotlarla makul sebeplerin varlığının dhaneam edip etmediğini kıymetlendirerek teklifini ilgili bakanlara sunacak.

Yapılan cürüm duyurusuna bağlı olarak yürütülen soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut düzenlenen iddianame ile kovuşturma sonucu verilen karar uyarınca verilen elkoyma kararının bir örneği izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilecek.

İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ait müracaatlar Kıymetlendirme Kuruluna yapılacak. Komite, aldığı müracaatlar üzerine talebin yerinde olup olmadığına ait yapacağı kıymetlendirme sonuçlarını Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlarına sunacak. Yerinde görülmeyen talepler ise karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilecek.

Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Ait Yükümlülüklere Ahenk Programı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yönetmeliğe finansal kümenin mahiyetiyle ilgili 3/A hususu eklendi. Buna nazaran, bir ana kuruluş tarafından bir finansal kuruluşun; sermayesinin, minimum yüzde 51’ine sahip olma koşulu aranmaksızın, çoğunluğuna direkt yahut dolaylı olarak sahip olunması yahut bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı payların elde bulundurulması yahut başka hissedarlarla yapılan mutabakatlara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle yahut rastgele bir suretle idare şurası üyelerinin karara temel çoğunluğunu atayabilme ya da görhaneden alma gücünün elde bulundurulması, finansal kuruluşun ana kuruluşa bağlı yahut ana kuruluşun denetiminde bulunduğunu gösterecek.

Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı olan yahut ana kuruluşun denetiminde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve gibisi bağlı üniteleri, finansal kümesi oluşturacak. Ana kuruluşun finansal kuruluş olması halinde kendisi, aksi halde ana kuruluşa bağlı yahut bu kuruluşun denetiminde olan finansal kuruluşlardan biri ana finansal kuruluş olarak belirlenecek.

Finansal kümenin ana kuruluşu ile finansal kümesi oluşturan ana finansal kuruluşun ve öbür finansal kuruluşların merkezlerine ilişkin unvan, hisse sahipliği ve denetim durumu ile irtibat bilgileri ana finansal kuruluş tarafından, finansal kümenin oluşumuna ait şartların gerçekleştiği tarihten itibaren 10 gün içinde Başkanlığa bildirilecek. Başkanlık ikinci fıkraya nazaran belirlenen ve Başkanlığa bildirilen ana finansal kuruluş yerine, kümede yer alan bir öbür finansal kuruluşu ana finansal kuruluş olarak belirleyebilecek.

Finansal kümeye daha sonra katılan yahut kümeden çıkan finansal kuruluşlar olması halinde bu durum, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde Başkanlığa bildirilecek.

Türkiye Varlık Fonu, Tasarruf Mhaneduatı Sigorta Fonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü üzere finansal kuruluşlarda iştiraki bulunan kamusal niteliği haiz kurum ve kuruluşlar, finansal küme oluşumu bakımından ana kuruluş olarak kıymetlendirilmez. Finansal kümenin oluşumunda; üstte rakamlan kurum ve kuruluşların bünyesindeki finansal kuruluşlar, bağlılık ve denetim alakası içinde olduğu kuruluşlar bakımından farklı başka pahalandırılacak.

Mali Cürümleri Araştırma Heyeti bildiriminde değişiklik yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Cürümleri Araştırma Heyeti Genel Bildirisinde (sıra no: 5) değişiklik yapılmasına dair bildirim (sıra no: 18) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bildiri 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Değişikliğe nazaran, riskli olarak bedellendirilen süreçlerde yükümlüler, kolaylaştırılmış önlem uygulamasından yararlanamayacak. Aklama yahut terörün finansmanı kuşkusunun kelam konusu olduğu durumlarda ise kolaylaştırılmış önlem uygulanmayacak ve husus kuşkulu süreç bildirimi olarak Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığına bildirilecek.

Emeklilik kontratları ve çalışanlara fiyatlarından kesinti yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde ödenecek prim meblağı toplamı 3 bin liradan 5 bin liraya yahut tek primli olup prim fiyatı 7 bin 500 liradan 12 bin 500 liranın altında olan hayat sigortası kontratlarına ait süreçlerde yükümlüler; bilgileri, teyit dokümanlarına gerek olmaksızın, almak suretiyle süreç yapabilecekler.

Kelam konusu önlemler patron küme emeklilik kontratlarının yanı sıra açılan kümeye bağlı kişisel emeklilik kontratları için de uygulanabilecek.

Müşterinin, payları İstanbul Menkul Değerler Borsası’na yahut yüzde 51’i aşan zoğunluk payına sahip ortağın, payları Borsa İstanbul A.Ş’ye kote edilmiş şirket olduğu süreçlerde, şirkete ait olarak Yönetmeliğin 7 nci hususunun birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilecek. Bu bilgilerin, Yönetmeliğin anılan unsuru uyarınca teyidi mecburî olmayacak.

Ön ödemeli kartlara ait süreçlerde üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, evvelden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma müsaade verilen ön ödemeli kartlarla ilgili süreçlerde yükümlülerde;

Nakit çekim meblağı 500 lirayı aşmayanlarda kimlik tespiti yapılmayabilecek

Birebir yıl içinde 300 lira olan nakit çekim fiyatı 500 lirayı, tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda 750 lira olan yüklü para meblağı 1250 lirayı, tekrar yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir ay içinde 750 lira olan fiyat 1250 lirayı ve her halükarda bakiyesi 750 lira olan meblağ da 1250 lirayı aşmayan, fon transferi emeliyle kullanılamayan ve yalnızca nakit çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım hedefli ön ödemeli kartların satışında kimlik tespiti yapmayabilecekler.

Ticari faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlülerce; tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı yahut kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması şartıyla, müşterinin kimlik bilgilerinin teyidi ile imza örneği alınması mecburî olmayacak.

Elektronik paranın teminine yönelik süreçlerde

Yükümlüler, 6493 rakamlı Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun, elektronik paranın teminine yönelik süreçlerde,

Birebir yıl içinde nakit çekim fiyatı 500 TL’yi,

Tekrar yükleme imkanı bulunmaması halinde, elektronik olarak saklanan fon fiyatı 1250 TL’yi, yine yükleme yapılabilen ve toplam yükleme fiyatı bir ay içinde 1250 TL’yi ve her halükarda bakiyesi 1250 TL’yi,

Elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan ödeme hizmetine (mobil ödeme hizmeti) ait süreçlerde ise, bir seferlik süreç meblağı 500 TL’yi,

Aylık süreç fiyatı 750 TL’yi,

aşmayan fon transferi emeliyle kullanılamayan ve yalnızca nakit çekimi ya da mal ve hizmet alımında kullanım gayeli elektronik para ihracında ve ödeme hizmetlerinde kimlik tespiti yapmayabilecekler.

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali kontrolleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, kimi siyasi partilerin çeşitli yıllara ilişkin mali kontrollerine ait kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Doğuş ve Aydınlık Partisinin 2016, Sağduyu Partisinin 2016, Hak ve Özgürlükler Partisinin 2016, Elektronik Demokrasi Partısının 2016, Hak ve Hakikat Partisinin 2016, 2017, Türkiye Sosyalist Personel Partisinin 2016, 1923 Cumhuriyet Partisinin 2016, Halkın Kurtuluşu Partisinin 2016, 2017 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere nazaran gerçek, denk ve 2820 rakamlı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verildi.

Toplam 606 maden alanı ihale edilecek

Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), tüzel durumları sona eren 606 maden alanını ihalesi iki sefer yapılmasına karşın alana müracaat olmaması sebebiyle aramalara açtı.

MAPEG’in hususa ait ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, ihalelere ait yol ve asıllar “http://www.mapeg.gov.tr” internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

İlan edilen alana bir aylık müddette müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.

İlgili alanlar, Maden Kanunu’nun 30’uncu unsuru kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az 15 gün müddet ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek. İlanda, ihalesi yapılacak alanların; ili, erişim numarası, ruhsat kümesi, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacak.

Bu alanlar için müracaatlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 10.00-10.30 saatleri ortasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komitesine direkt yapılacak

Alana bir yahut birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen yol ve asıllar dahilinde 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Dilekçe ile müracaat ettikleri alanlar için, haneraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfı sahanın ihalesinin yapılacağı 25 Mayıs 2021 tarihinde 14.00-14.30 saatleri ortasında İhale Kuruluna direkt teslim edilecek.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Muhafaza Şurası bir kitap için yasal sınırlama kararı verdi

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Muhafaza Heyeti, “Makul Şüphe’’ kitabının 18 yaşından küçüklerin manhaneiyatı üzerinde muzır etki yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple kelam konusu kitabın yasal sınırlamalara tâbi olmasına karar verdi.

Şura, Whitney Gracia Williams tarafından yazılan, Bige Turan Zourbakis tarafından çhaneirisi yapılan ve Yabancı Yayınları tarafından basımı yapılan “Makul Şüphe’’ isimli kitabın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavlığı Basın Cürümleri Soruşturma Ofisinin 21 Ekim 2020 tarihli ve 2020/160168 CBS Soruşturma Belgesi rakamlı yazısı ekinde yer alan kitabın incelenmesi sonucunda; kitabın içinde yer alan tabir ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin manhaneiyatı üzerinde muzır etki yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple kelam konusu kitabın 1117 rakamlı Kanunun 3266 rakamlı Kanunla değişik 4’üncü unsurundaki sınırlamalara tâbi olmasını oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Heyet kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

1117 rakamlı Kanun, bu kapsamda, yapıtların ön kapaklarına “Küçüklere zararlıdır” damgası basılması, teşhir edilmemesi, açık surette nakledilmemesi, sipariş kabul edilmemesi, ilan verilmemesi, reklam ve propaganda yapılmaması, küçüklere gösterilmemesi, okul ve gibisi yerlere sokulmaması üzere sınırlamalar getiriyor.

Adana Su ve Kanalizasyon Yönetiminin alt yapı ihalelerinde N katrakamsı 1 olarak belirlendi

Çhanere ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Adana Su ve Kanalizasyon Yönetimi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Üretim İşleri Misal İş Kümeleri Bildirimine nazaran (A) Alt Yapı İşleri Kümesindeki imal ihalelerinde çok düşük hudut kıymet hesabında kullanılan (N) katrakamsını 1 olarak belirledi.

Mevzuya ait ilan, Resmi Gazete yayımlandı.

Hudut paha eşitliğinde yer alan (N) katrakamsı, bakanlıklar tarafından farklı katrakamlar yayınlanmadığı durumlarda, üstyapı (bina) işleri, sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri, elektrik işleri, elektronik ve irtibat işleri kümesindeki imal işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, tamir, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde 1, öteki imal işlerinde (altyapı işleri) 1,20 olarak uygulanıyor.

Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katrakamlar belirlenmesine de müsaade veriliyor.

N katrakamsı indirildiğinde hudut kıymet yükseliyor, artırıldığında hudut paha azalıyor.

İstanbul Büyükşehir Toplumsal Merkezler Mimari Proje Müsabakası düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Toplumsal Merkezler Mimari Proje hür ulusal, mimarlık müsabakası düzenledi.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesinde “Mahalle Hanei, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul”, Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesinde “Aşhanei ve Mahalle Hanei”, Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesinde “Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi”, Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesinde “Mahalle Hanei, Alzheimer Gündüz Hayat Hanei ve Yuvamız İstanbul”, Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesinde “Kütüphane ve Yuvamız İstanbul” dizaynları yaptırılacak.

Yarışta projelerin son teslim tarihi 18 Mayıs 2021 saat 17.00, posta ile teslim alım için son tarih 21 Mayıs 2021, kolokyum ve ödül merasimi 5 Haziran 2021 olarak belirlendi.

Yarışta birincilik mükafatı 35 bin, ikincilik mükafatı 25 bin, üçüncülük mükafatı 20 bin, 3 mansiyon ödül ise 10’er bin lira olacak.

Manisa Büyükşehir, 5 yıldızlı oteli 25 yıllığına kiraya verecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ilişkin, Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesindeki kayıtlı taşınmaz üzerinde Manisa Prime Projesi kapsamında imaline dhaneam edilen A blokta bulunan ticari alanlar İle B bloktan oluşan 5 yıldızlı otelin 25 yıl müddete hudutlu tıpkı hak tesis edilmesi franchising/işletme/işlettirmesi işi, kapalı teklif yöntemiyle 25 yıllığına ihaleyle kiralanacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, ihale için aylık 750 bin lira artı KDV muhammen bedel, 6 milyon 750 bin lira süreksiz teminat bedeli belirlendi. İhale, 10 Mart 2021 saat 15.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar müracaat evraklarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği üzere, ihale saatine kadar komiteye ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Manisa Büyükşehir, ihaleyle mezbaha kiralayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ilişkin, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki 5 bin 499,95 metrekarelik alan içinde 1 adet paket atık su arıtma tesisi, 12 adet soğuk odanın bulunduğu 1. sınıf mezbaha tesisini ve işletme ekipmanı ile birlikte kapalı teklif yordamıyla 5 yıllığına ihaleyle kiraya verecek.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, ihale aylık 86 bin lira artı KDV muhammen bedel, 154 bin 800 lira süreksiz teminat bedeli belirlendi. İhale, 10 Mart 2021 saat 15.10’da Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar müracaat belgelerini Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği üzere, ihale saatine kadar komiteye ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Türk Kızılay, Trabzon’da Kan Bağış Merkezi yaptıracak

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Trabzon’un Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesindeki taşınmaz üzerine kan bağış merkezi dönüştürülmesi tadilatı yaptırılması işi anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacak.

Kızılayın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, yaklaşık 2 bin 400 metrekare kullanım alanı bulunan taşınmaz Trabzon Kan Bağışı Merkezine dönüştürülecek.

Bahse bahis iş Kızılayın hazırladığı projeler ve ayrıntıları uyarınca, mukavele ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, fotoğraf, harç ve gibisi sarfiyatlar, yüklenici tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılacak.

İsteklilerin http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ adresinden girerek “tedarikçi olmak istiyorum” sekmesinden tedarikçi portaline kayıt yaptırması gerekiyor.

Firmaların ihale zarflarını en geç 22 Mart 2021 günü saat 10.00’a kadar Kızılayın Hanerak Ünitesine vermiş, göndermiş olmaları gerekiyor. Teklif ve teminat mektubu zarfı 23 Mart 2021 günü saat 10.30’de Kızılayın toplantı salonunda açılacak.

Zonguldak Bülent Echaneit Üniversitesi 23 hemşire alacak

Zonguldak Bülent Echaneit Üniversitesi, Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans imtihanlarının en az birinden ilgili KPSS puanı almış adaylar ortasından kontratlı 23 hemşire alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, adaylar 15 gün içinde (Saat: 23.59’a kadar) üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangın merdiveni instagram takipçi satın al kız çocuk taytları yabancı dizi izle masöz istanbul Elektronik Sigara El Dezenfektanı grandpashabet bahsegir bahsegir grandpashabet grandpashabet grandpashabet elexusbet giriş elexusbet süpertotobet meritroyalbet meritroyalbet giriş meritroyalbet giriş slot siteleri kolaybet vdcasino betvole Erotik Film izle escort sitesi açmak ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort meritroyalbet bursa escort portbet pendik escort
gaziantep escort
konya escort gaziantep escort istanbul bayan escort beylikdüzü bayan escort sexfilmizle ümraniye escort mersin escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort