Resmi Gazete'de bugün (17 Temmuz 2020)

Resmi Gazete'de bugün (17 Temmuz 2020)

Birtakım alışveriş merkezi girişimlerinde büyükşehir belediyelerinin salahiyetine sınırlama

-Büyükşehir olan noktalarda ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sonları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut rakamsı işyeri rakamsından fazla olan karma girişimlerde yapı ruhsatı, yapı kullanma müsaade dokümanı ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine ilişkin olacak

Büyükşehir olan bölgelerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve hudutları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut rakamsı işyeri rakamsından fazla olan karma girişimlerde yapı ruhsatı, yapı kullanma müsaade hanerakı ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme salahiyeti büyükşehir belediyelerinden alınarak ilçe belediyesine verildi.

Ticaret Bakanlığının Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe nazaran, alışveriş merkezinin projelendirilmesinde, alışveriş ile birlikte diğer yapıların bulunması girişimin niteliğini değiştirmeyeceğine ait karar yürürlükten kaldırıldı.

Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma müsaade dokümanı ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme salahiyeti büyükşehir olan mahallerde büyükşehir belediyesine; vesair alanlarda belediye sonları ve mücavir meydanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sonları ve mücavir meydanlar dışında ise vilayet kişisel yönetimlerine ilişkin olması kararı motamot korundu.

Ama büyükşehir olan mekanlarda ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve hudutları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut rakamsı işyeri rakamsından fazla olan karma girişimlerde yapı ruhsatı, yapı kullanma müsaade dokümanı ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme salahiyeti büyükşehir belediyelerinden alınarak ilçe belediyelerine verildi.

Resmi Gazete numarası yanlış yazıldı

Resmi Gazete’nin 17 Temmuz 2020 tarihli rakamsında Resmi Gazete numarası yanlış yazıldı.
17 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’nin rakamsı 31188 olması gerekirken 31187 rakamsı ile Resmi Gazete çıktı.31187 rakamlı Resmi Gazete, dün, 16 Temmuz 2020’de yayımlanmıştı.Söz konusu rakam için Resmi Gazete’de bir düzeltme yayımlanması gerekecek.

İdari para cezalarını tatbik salahiyeti yalnızca bakanlıkta olacak

Yönetmelik değişikliğine, yönetmeliğe hilâf hareket edenler hakkında kanunda öngörülen idari para cezalarını pratik salahiyeti yalnızca Ticaret Bakanlığında olacak. hanevelden kanundaki birtakım idari para cezaları Ticaret Bakanlığının talebi üzerine yetkili yönetimler tarafından uygulanıyordu.

Yeniden yönetmelikte “Bakanlık idari para cezası pratik salahiyetini, merkezde İç Ticaret Umumî Müdüriyetine, taşrada vilayet müdüriyetine dhaneredebilir” kararı “Bakanlık idari para cezası pratik salahiyetini, bölge müdürlüklerine dhaneredebilir” biçiminde değiştirildi.

Türkiye Elektromekanik Sanayi ihale yönetmeliği…

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinin; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için 4734 rakamlı Kamu İhale Kanununun 3’üncü unsurunun (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve yolları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Kanunun 3’üncü hususunun (g) bendi, kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçhaneesinde; direkt mal ve hizmet üretimine yahut ana faaliyetlerine yönelik muhtaçlıklarının temini için yapacakları, Kaynak garantisi yahut direkt bütçenin aktarım tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve kontrat bedeli 2 trilyon 300 milyar Türk Lirasını aşmayan mal yahut hizmet alımlarını içeriyor.

Yönetmelik, kuruluşun ana statüsünde belirtilen ticari ve sınai faaliyetleri çerçhaneesinde, direkt mal ve hizmet üretimine yahut ana faaliyetlerine yönelik muhtaçlıklarının temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsıyor. Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihale ve alımlarda ceza ve yasaklara ait kararlar hariç olmak üzere, aksi bu Yönetmelikte belirtilmedikçe 4734 rakamlı Kamu İhale Kanunu ile 4735 rakamlı Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu kararları uygulanmayacak.

Yönetmelikle, 29 Şubat 2004 tarihli ve 25388 rakamlı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Umumi Müdüriyeti İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Anayasa Duruşmasından iptal kararı…

Anayasa Duruşması, İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Duruşması’nın itiraz yoluyla başvurusu üzerine, 5846 rakamlı Fikir ve Sanat Ürünleri Kanununun 81’inci unsurunun 13. fıkrasını Anayasaya münafi olduğuna ve iptaline karar verdi.

İptal kararı, İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Duruşması, sanık hakkında müsaadesiz çoğaltılmış ve bandrolsüz kitap sattığı argümanıyla açılan ceza davasında itiraz konusu Kural’ın Anayasaya muhalif olduğu gerekçesiyle iptali için başvurması üzerine alındı.

İptal edilen 81’inci hususun 13’üncü fıkrası, “bandrol yükümlülüğüne tersliğin birebir yapıtla ilgili olarak 71. hususun 1. fıkrasının 1 numaralı bendinde tanımlanan cürümle birlikte işlenmesi halinde fail hakkında yalnızca 71. unsura nazaran ceza hükmolunur. Ama verilecek ceza üçte biri nispetinde artırılır” formundaydı.

71. unsurda ise “bir ürünü, icrayı, fonogramı yahut prodüksiyonu hak sahibi şahısların yazılı müsaadesi olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses yahut manzara nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka ters olarak işlenen yahut çoğaltılan yapıtları satışa arz eden, satan, kiralamak yahut ödünç vermek suretiyle ya da sair biçimde yayan, ticari hedefle satın alan, ithal yahut ihraç eden, ferdî tasarruf maksadı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası hükmolunur” kararı bulunuyor.

İptale, Serdar Özgüldür’ün karşı oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

Yüksek duruşma ferdî müracaatta, başvurucuyu haklı buldu

Anayasa Duruşması Serkan Şeker müracaatında ise yönetim tarafından tutukluya verilen disiplin cezasına karşı yapılan şikayeti reddeden hakimin bu karara itiraz inceleyen duruşma heyetinde de vazife alması nedeniyle tarafsız duruşmada yargılanma hakkının ihlal edildiğine ait savında Serkan Şeker’i haklı buldu.

Yüksek duruşma, Serkan Şeker’in, tarafsız duruşmada yargılanma hakkının ihlal edildiğine ait tezin kabul edilebilir olduğuna, Anayasa ile teminat altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki tarafsız duruşmada yargılanma hakkının ihlal edildiğine, tazminata ait talebinin reddine, yargılama sarfiyatının müracaata ödenmesine karar verdi.

Yüksekova eski cumhuriyet savcısı FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildi

Yargıçlar ve Savcılar Konseyi (HSK) Umum Şura kararıyla Yüksekova Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren vazifesinden uzaklaştırılan Sabahattin Yılmaz’ın FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu sabit görülerek meslekte kalmasının münasip olmadığını ve meslekten çıkarılmasına karar verdi

HSK’nın Res
mi Gazete’de yayımlanan oybirliğiyle alınan Umum Şura Kararına nazaran, meslekten ihraç edilen eski savcı 15 gün içinde yine inceleme talebinde bulunabilecek.

İzmir Büyükşehir’den 167 milyon liralık kat karşılığı inşaat ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesindeki 1662,78, 1768,23, 1785,08 metrekare arsa sahasına sahip 3 parselini kat karşılığı anahtar teslimi inşaat prodüksiyonu için gizli teklif yoluyla ihaleye çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, 19 bin 54, 17 bin 328 ve 14 bin 894 metrekare inşaat yeri olan ihalenin kestirimi bedeli KDV dahil 167 milyon 528 bin 903,84 lira, muvakkat teminat ölçüsü 5 milyon 25 bin 867,12 lira olarak belirlendi.

İhale için son hanerak verme tarihi 20 Ağustos 2020 saat 12.00, hanerak teslim konumu İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı olacak.

İhalenin dış zarfları 20 Ağustos 2020 saat 14.00’de, mali teklifler (iç zarflar) ise 27 Ağustos 2020 saat 14.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Içtima Odası toplanacak ihale encümeninde açılacak.

Afyonkarahisar’da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat meydanı ihaleye çıkarıldı

Afyonkarahisar Vilayet Hususî Yönetimi Vilayet Encümeni Başkanlığı, 9 adet jeotermal kaynak arama ruhsat alanını açık teklif artırma yordamıyla ihaleye çıkardı.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, Emirdağ’a bağlı Karacalar-Hisarköy’deki 4 bin 800,04 hektar, 164 bin 650 lira, Davulga’daki 2 bin 500 hektar 85 bin 750 lira, İhsaniye’ye bağlı Kayıhan-Akören’deki 184,85 hektar 51 bin 330, Sandıklı’daki 162,39 hektar 51 bin 330 lira, Sandıklı’ya bağlı Saltık’taki 3 bin 73,43 hektar alan 105 bin 420 lira, Yeniköy’deki 3 bin 922,86 hektar 134 bin 560 lira, Akharım’daki 1116,89 hektar 51 bin 330 lira, Sorkun’daki 2 bin 803,54 hektar 96 bin 200 lira, Baştepe’deki 909,18 hektar 51 bin 330 lira muhammen bedelle ihale edildi.

İhale, 29 Temmuz 2020’de Afyonkarahisar Vilayet Hususî Yönetimi Encümen Müdüriyeti İhale Bölge Encümeni Içtima Salonunda saat 11.00’de yapılacak.

Erciyes Üniversitesi 269 sıhhat çalışanı alacak

Erciyes Üniversitesi 226’sı hemşire olmak üzere 269 sözleşmeli sıhhat çalışanı alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, 226 hemşire, 7 fizyoterapist, 31 sıhhat teknikeri, 4 eczacı, 1 psikolog sıhhat çalışanını sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Müracaatlar, 15 gün içinde içinde Erciyes Üniversitesi Işçi Daire Başkanlığı web sahifesinden (https://personeldb. erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edecekleri 4-B İş Talep Formu ve istenilen dokümanları şahsen yahut posta yoluyla yapılabilecek.

KPSS (B) kümesi puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli haneraklar ile hanerakların teslim edileceği nokta ve dhaneir müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden ve Üniversitemiz https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden ilan edilecek.

Gazi Üniversitesi 24 işçi alacak

Gazi Üniversitesi 1’i bilgisayar, 1’i inşaat mühendisi, 2’si bilgisayar teknikeri, 20’si tıbbi sekreter olmak üzere 24 sözleşmeli işçi alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, adaylar, 17 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında, http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak müracaat yapılacak konum için gerekli hanerakları sisteme eksiksiz olarak yükleyecek ve müracaat sürecini tamamlayacaklar.

Müracaat ahir, akit yapmaya hak kazanan adaylar, 2018 KPSS (B) kümesi puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. Kontrat yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli dokümanlar ile bu dokümanların teslim edileceği taraf ve vakit, müracaat bitim tarihi itibariyle en geç 7 iş günü içerisinde Üniversitemiz Işçi Daire Başkanlığının resmi web sahifesinde ilan edilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

iQos Heets iQos Fiyat Bayanlarla Sohbet sohbet Direkt İndir antalya web tasarım meyve fidanı satın al masöz istanbul büyük beden eşofman takımı Elektronik Sigara El Dezenfektanı gabile canlı casino meritroyalbet bursa escort youwin giriş betgaranti kartal escort Kurtköy Escort