‘El koyma’ kavramı olumsuz algı yaratıyor

‘El koyma’ kavramı olumsuz algı yaratıyor

Tasarruf Mhaneduatı Sigorta Fonu (TMSF) Lideri Muhiddin Gülal, “Gündem Özel” sohbetinde sorularımızı yanıtlarken, “Dhaneletimizin yahut TMSF’nin ‘şirketlere el koyması’ kavramının çok uygun bir söz olmadığını gerçek sözün ‘bir şirketin idare ve/ yahut kontrolünün TMSF’ye dhaneredilmesi’ olması gerektiğini düşünmekteyim. El koyma sözünün oluşturduğu negatif algının düzeltilmesi gerekiyor” dedi. Gülal, “Eksenimiz kaydı” cümlesini, TMSF’nin görhane alanının genişlediğini anlatmak için kullandığını belirtti. TMSF Lideri Muhiddin Gülal’a sorularımız ve karşılıkları şöyle:

4 ana işlev

• TMSF, mhaneduatın sigortalanma oranı açısından dünyanın en güçlüleri ortasında yer alıyor. Fakat, vatandaş TMSF’yi daha çok, bankalara, çeşitli düşünceli durumlar nedeniyle şirketlere el koyan bir kurum olarak tanıyor. Kısaca TMSF’yi anlatır mısınız?

Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, 1983 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temsil ve yönetiminde yalnızca mhaneduatı sigortalamak üzere ufak ünite olarak kurulan TMSF’nin kurumsal statüsü ile yetki ve görhaneleri, gerisi arkasına yaşanan finansal kriz şartlarıyla birlikte daima değişerek gelişti. Nihayetinde 2005 yılında yürürlüğe giren 5411 rakamlı Bankacılık Kanunu ile TMSF, milletlerarası normlara da uygun halde, mhaneduat sigortacılığına ait siyasetleri belirleyen, bankaları çözümleme ve alacakların tahsiline ait geniş yetkilere sahip, farklı hukukî kişiliği haiz, düzenleyici bir kamu kurumu haline geldi.

TMSF’nin 2001 bankacılık krizi sonrasında, kamu alacaklarının tahsiline yönelik çok sayıda şirketi muvaffakiyetle yönetmesi, satış yoluyla ulusal ekonomimize kazandırması, bu kapsamda şirket idaresinde büyük bir deneyime, nitelikli ve uzman çalışana sahip olması konuları dikkate alınarak; ülkemizde 15.07.2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında, 674 rakamlı KHK (sonrasında 6758 Rakamlı Kanun ile kanunlaştı) ve ilgili başka mhanezuat ile terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı nedeniyle kayyım atanan/ atanacak olan şirketlerdeki kayyımlık görhane ve yetkilerinin TMSF’ye dhaneredilmesine karar verildi. Kelam konusu şirket ve varlıkların satış ve tasfiyesine ait kararlar düzenlendi.

TMSF, 5411 Rakamlı Bankacılık Kanunu, 6758 Rakamlı Kanun ve ilgili öteki mhanezuat ile verilen yetkiler çerçhaneesinde kendisine verilen görhanelerini yerine getiriyor. TMSF’nin dört ana işlevini şu biçimde özetlemek mümkün: Mhaneduat Sigortacılığı: Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması hedefiyle mhaneduatın ve iştirak fonlarının sigorta edilmesi,

Banka Çözümleme: TMSF’ye dhanerolan bankaların yönetilmesi, malî bünyelerinin güçlendirilmesi, yine yapılandırılması, dhaneri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, Geri Kazanım: Alacakların takip ve tahsili süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

Kayyımlık: TMSF’nin mahkeme kararları ile kayyım olarak atandığı şirketlerin faaliyetlerinin ticari teamüllere uygun olarak, basiretli tacir üzere yönetilmesi faaliyetlerini içeriyor.

‘Dhaneir’ sözü daha yanlışsız

Dhanelet bir şirkete el koyduğunda, “Bakalım hangi yöneticilere gün doğdu” diye bir algı var. Bu algı açısından TMSF’nin düzeltmesi gerektiğini düşündüğünüz ya da düzeltilmesi için efor gösterdiğinizz yanları var mı?

Öncelikle, dhaneletimizin yahut TMSF’nin “şirketlere el koyması” kavramının çok uygun bir söz olmadığını hakikat sözün “bir şirketin idare ve/veya kontrolünün TMSF’ye dhaneredilmesi” olması gerektiğini düşünmekteyim. El koyma sözünün oluşturduğu negatif algının düzeltilmesi gerekiyor. TMSF’nin bir şirketin idare ve/veya kontrolünü dhaneralması durumu ya kamu alacağının tahsili gayesiyle, Bankacılık Kanunu ile belirlenen yetkiler çerçhaneesinde kelam konusu olabilmekte yahut da mahkeme kararları ile terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı yahut irtibatı tespit edilen şirket/ varlıklara kayyım olarak atanması halinde gerçekleşebilmektedir. Sonuçta TMSF, kamu menfaatini korumak ve ülkemiz finansal istikrarına katkı sağlamak için maddelerle kendisine verilen görhaneleri şeffaflık ve hesap verebilirlik unsurlarıyla, tüm takımı ile birlikte özveriyle yerine getirmeye çalışan bir kamu kurumudur.

Şirketlere atanan şahıslar, konusunda uzman, kamu ve/veya özel dal deneyimi bulunan, tıpkı vakitte mali ve tüzel mevzularda tecrübeli, ehil ve emniyetli bireyler ortasından seçiliyor.

Kayyım olduğumuz şirketlerin eski ortakları tarafından kullanılan lüks araçlar satıldı, şirketlerin ve idare konseyi üyelerinin gereksinimlerine uygun araçlar gerekli olduğu durumlarda tahsis edildi.

Görhane alanı genişledi

• FETÖ operasyonları sonrası el konulan şirketlerin idaresi TMSF’ye dhaneredildiğinde, “eksenimiz kaydı” demiştiniz. Bu mesajınızla neyi kastettiniz?

TMSF aslen mhaneduat sigortacısı olarak kuruldu, fakat bilhassa 2001 krizinden sonra kendisine dhaneredilen bankaların çözümlenmesi ve alacaklarının takip ve tahsili çalışmaları ağırlaştı. Bu süreçte kamu alacağının tahsili gayesiyle idare ve kontrolünü dhaneraldığı birçok şirketi muvaffakiyetle yöneterek, bu hususta büyük bir deneyime ve uzmanlaşmış takıma sahip olmuştur. Bu bilgi ve deneyim dikkate alınarak, 2016 yılı FETÖ operasyonu sonrasında TMSF’ye asli görhanelerinin yanı sıra kayyımlık görhanei de verildi. “Eksen kayması” ifademizdeki kasıt TMSF’nin görhane alanının genişlediği vurgusunu yapmaktı.

Efendim, biraz daha açarsak; pek uygun takip ettiğiniz üzere bu kelamı ben daha evvel pek çok sefer kullandım. Çünkü TMSF tasarrufların garanti altına alınmasını sağlamak misyonu ile kurulmuş bir kurumdur. Geçmişte banka iflasları sonrasında da asli görhaneleri doğrultusunda hizmet verirken; 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra terör aidiyeti ve iltisakı sebebiyle el konulan şirket ve şahıs mallarının yönetilmesi ile ilgili olarak kayyım olarak atanması suretiyle yeni bir misyon yüklenmiştir. Bizim tasarruf mhaneduatını sigortalamak olan asli görhaneimiz kamuoyunun ilgisi ve daha sansasyonel olması sebebiyle biraz daha ikinci planda kalırken, kayyımlık görhaneimizle çok anılmamız bizi eksen kayması olarak tabir ettiğimiz noktaya taşıdı.

17.8 milyar dolar tahsilat sağladık

• TMSF’nin bugüne kadar takip ettiği kaç belge var? Bu evrakların fiyat olarak büyüklüğü nedir? Bu evraklardan ne kadar bir tahsilat gerçekleştirdi?

TMSF’ye dhanerolan 26 bankanın ilgili hakim ortak kümelerinde takip ve tahsil süreçleri yürütülmüş/yürütülmeye dhaneam ediliyor. Hakim ortak kümeleri dışında ise kurumsal ve kişisel kredi alacakları ile ilgili olarak da takip ve tahsil süreçleri yürütülüyor.

TMSF tarafından, kendisine dhaneredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında; 31.12.2020 tarihi prestijiyle yaklaşık 208 bin adet alacak evrakı dhaneir ve temlik alındı. Takipli alacaklardan, TMSF’ye dhaneir tarihlerinden 31.12.2020 tarihine kadar tıpkı ve nakdi olarak toplam 17.8 milyar USD tahsilat sağlandı. Bundan sonraki periyotta ise yaklaşık 250 milyon USD daha tahsilat yapılabileceği öngörülüyor.

• TMSF içi boşaltılmış şirketlerin idaresini aldığında nasıl bir yol haritası izliyor? İçi boşaltılmış lakin idarenizde tekrar ayağa kaldırılmış, faaliyetlerini kârlı biçimde sürdürmeye başlamış şirketler hangileri?

Kurumumuz içi boşaltılmış şirketlerle ilgili olarak öncelikle Bankacılık Kanunu ve ilgili mhanezuattaki yetkilerini kullanarak ticari ve iktisadi bütünlük (TİB) kararı alıyor, daha sonra bu şirketlerin tekrardan faaliyete geçmesi için kredi dayanağı dahil her türlü önlemi alıyor. Bu şirketlere en hoş örnek olarak Naksan Plastik verilebilir. Kayyım olarak görhanelendirildiğimiz tarihte borcabatık, içi boşaltılmış olan şirket, TİB kararı sonrasında yine faaliyete geçirildi ve faaliyet kârı üretir hale geldi. Naksan Plastik ve Nakpilsa fabrikalarında hali hazırda üretim kapasiteleri sırasıyla yüzde 64, yüzde 76 shaneiyesinde. Bir başka örnek ise Hız Kargo’dur. Dhaneraldığımız tarihte 14 milyon TL ziyanda bulunan şirket 2020 yılını 57 milyon TL kârla kapattı. Birebir periyotta şirketin öz kaynakları yüzde139 artışla 23 milyon TL’den 56 milyon TL’ye, etkin büyüklüğü yüzde 120 artışla 201 milyon TL’ye, cirosu 275 milyon TL’den 765 milyon TL’ye yükseldi. Hız Kargo’da hali hazırda 6.204kişi istihdam ediliyor.

• TMSF idaresinde en uzun müddet kalan şirketler hangileri? TMSF kayyımlığı sürecindee türel süreçleri tamamlanıp satılan şirket oldu mu?

En uzun müddet kalan şirketler, Erciyes Anadolu Holding, Koza-İpek Holding, Naksan Kümesi şirketleridir. Türel süreçleri tamamlanmış bir şirket bulunmuyor. Birçok şirketlere ait olarak yargı süreçleri dhaneam ediyor.

3 şirket, bir AVM bir hastane satacak

• TMSF idaresindeki şirketlerden bu yıl satmayı planladığınız şirketler var mı?

Kurumumuz idaresindeki şirketlere ilgi gösteren yatırımcılar mhanecut. Bu yıl içerisinde Aynes Besin, Alfemo Mobilya, Aker Dokumacılık, Mark Antalya AVM ve Central Hospital’ın satışı planlanıyor.

Erciyes Anadolu’da Yargıtay’ı bekliyoruz

• Çok yeterli performans gösterdiği söylenen Erciyes Anadolu Holding’in satışı düşünülüyor mu?

Erciyes Anadolu Holding Kümesi hakkında birinci derece mahkemesi müsadere kararı verdi, bu karar istinaf mahkemesinde onandı. Evrak Yargıtay’da. Kararın katılaşmasıyla şirketlerin satışı düşünülüyor.

Ticari mhaneduat sigortası için çalışmalar sürüyor

• TMSF’nin sigorta ettiği mhaneduat toplamı nedir? TMSF’de biriken rezerv ne seviyede? Ticari mhaneduatın da sigortalanması düşünülür mü? Dünyadaticari mhaneduatın sigortalandığı örnek var mı?

Aralık 2020 itibariyle ülkemizdeki toplam mhaneduat yaklaşık 3.5 trilyon TL olup, sigorta kapsamına giren mhaneduat toplamı (TMSF’nin sigorta ettiği mhaneduat toplamı) yaklaşık 866 milyar TL’dir. TMSF’nin mhaneduat sigorta rezervi Ocak 2021 itibariyle 64.1 milyar TL seviyesindedir. Bu rezerv meblağı, sigorta kapsamındaki toplam mhaneduat ve iştirak fonunun yüzde 7.4’üne karşılık gelmekte olup, memleketler arası standartların üzerinde çok güçlü bir shaneiyeyi göstermektedir. Kelam konusu oran, büyük Avrupa ülkelerinde yüzde 1’lerin altında, ABD’de ise yüzde 1.4’ler shaneiyesindedir. Ticari mhaneduatın da sigorta kapsamına alınmasına yönelik çalışmalarımız dhaneam ediyor. Dünyada ticari mhaneduatın da sigortalandığı örnekler epeyce fazladır. Bilhassa, gelişmiş ülkelerde ticari mhaneduatın kapsam içinde olduğu görülmektedir. ABD, Kanada, Japonyave AB ülkeleri bunların başında gelmektedir.

Avrupa’yı kıskandıracak yaygınlıkta bir sigortayız

• TMSF önümüzdeki devirde neler yapacak? Ekonomiyi destekleyecek neler planlıyor?

TMSF, mhaneduat sigortacılığı alanında, ülkemiz finansal şartları ve memleketler arası gelişmeler dikkate alınarak faaliyetlerini daima olarak güzelleştirmeye dhaneam edecek.

Ana misyonu olan tasarruf mhaneduatını sigortalama konusunda verdiği, eşsiz hizmetiyle Türkiye iktisadının de en kıymetli sigortalarından birisidir. Dünya standartlarından verdiğimiz bir garantiyi, Avrupa’yı bile kıskandıracak bir yaygınlıkta artırarak veriyoruz. Biz, ülkemiz beşerinin ve iş dünyasının tasarruflarını garanti altına alarak iktisada itimat veriyor, ekonomik istikrarımızı destekliyoruz. Tasarruf Mhaneduatına verdiğimiz garantiyi en güçlü biçimde sürdüreceğiz. Banka çözümleme faaliyetleri kapsamında, önümüzdeki periyotta Türk Ticaret Bankası’nın tekrar faaliyet müsaadesi alması ve tekrar TMSF bünyesinde bulunan Adabank’ın satışını gerçekleştirerek bu iki bankanın bölüme tekrar kazandırılmasını planlıyoruz. Önümüzdeki devirde de hiç yılmadan milletimizin emaneti olan şirketleri basiretli bir tacir üzere yönetmeye ve ulusal iktisada katkılarını sunmaya dhaneam edecektir. Önümüzdeki periyodun, bilhassa aşı gelişmeleri ve ekonomik aktivitenin artmaya başlaması ile birlikte 2020 yılından daha olumlu bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu olumlu gelişmelerin, kayyımlığını yürüttüğümüz ve birçok farklı kesimde faaliyet gösteren şirketlerimizin faaliyetlerine de yansıyacağını öngörüyoruz.

Yargı süreçlerinin katılaşmasından sonra kayyım olduğumuz şirketlerin satışı, halka arzı yahut Türkiye Varlık Fonu’na dhaneri gerçekleştirilecek, böylelikle bu şirketler tekrar ulusal ekonomimize kazandırılacak. İnanıyorum ki 2021 yılı iktisattaki toparlanmanın net bir sıçramaya dönüştüğü yıl olacak. Pandemide kazanılan deneyimler, salgının sürat kaybetmesi ve Türkiye iktisadının sahip olduğu süratli adaptasyon ve esneklik, üretim ve ihracatta bizi üstlere taşıyacak. Ben, net olarak Türkiye’nin önümüzdeki devirde ekonomik olarak çok büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.

Bankalar uygun yönetiliyor

• Son devirde birtakım bankaların salgın ve tekrar yapılandırmalar, zordaki şirketleri yüzdürme eforları ve gibisi öteki etkenler nedeniyle yıprandığı tarafında tahliller yapılıyor. Bu süreçte, muteber bir banka gerilim testi yapılmasının yararlı olacağını düşünür müsünüz?

Türkiye’deki bankalarımızın tamamına yakını son derece âlâ yönetiliyor ve memleketler arası standartlarda testlere tabi tutuluyor. Genel bir kıymetlendirme yapacak olursam, bu şirketlerin aslında dediğiniz üzere pandemi sebebiyle düştükleri bir eza varsa, elbette kurtarılmaya çalışılmaları doğrudur. Bu kurtarma operasyonları bankaların finansal durumlarını etkileyecek noktaya gitmesi halinde ise elbette aklıselim ile karar vermek koşuldur.

Yönettiğimiz 796 şirketin faalleri 70.5 milyar lira

• TMSF idaresine geçen kaç şirket var? Bu şirketlerin performansları hakkında bilgi verebilir misiniz? TMSF kayyımı periyodunda etkin büyüklüğü ve öz kaynakları bakımından en yeterli ve en berbat performans sergileyen firmalar hangileridir?

Kanun kararında kararnameler kapsamında Türkiye’nin 38 vilayetinden toplam 796 şirkette TMSF kayyım olarak görhanelendirildi. Kayyım olarak görhanelendirildiğimiz 796 şirketin kurumlumuza dhaneir tarihleri itibariyle etkin büyüklükleri 42.54 milyar TL iken bu sayı 31.12.2020 tarihi prestijiyle yüzde 66 büyüyerek 70.48 milyar TL’ye, öz kaynak toplamı ise yüzde 63 büyüyerek 18.06 milyar TL’den 29.44 milyar TL’ye, şirketlerin cirosu yüzde 69 artışla 21.35 milyar TL’den 36.12 milyar TL shaneiyesine, tıpkı periyotta şirketlerin kârı ise yüzde 221’lik bir artışla 1.2 milyar TL’den 3.86 milyar TL’ye ulaştı. Hali hazırda idaremiz altındaki bu şirketlerde 40.061 kişi istihdam ediliyor.

Kurumumuz kayyımlığı periyodunda en uygun özkaynak ve etkin büyüklük performansı sergileyen küme Koza Kümesi oldu. Kümenin dhaneir tarihinde 5.1 milyar TL olan özkaynakları yüzde 116 artışla 31.12.2020 tarihinde 11.02 milyar TL’ye, etkin büyülüğü ise yüzde 135 artışla 5.34 milyar TL’den 12.56 milyar TL’ye yükseldi.

Tahsilatta dünyada örnek gösterildik

• TMSF bugüne kadar kaç bankaya el koydu? Bunlardan gerçekleştirilen tahsilat ölçüsü nedir? Tahsilat başarınız ne seviyede? Tahsilatta başarısızlık kelam konusu mu?

Bugüne kadar TMSF’ye, 24 adedi 2003 yılından evvel olmak üzere, toplam 26 banka dhaneredilmiş olup bu bankaların faal, hızlı ve kamuya en az maliyet yükleyecek biçimde çözümlenmesine yönelik çalışmalar yürütülerek büsbütün batık bankaların sistemden itimadı zedelemeden çıkarılması, yaşatılması mümkün bankaların ise sisteme yine kazandırılması sağlamıştır. Banka çözümleme sürecinde TMSF’ye dhanerolan bankalara, birçok 2000 ve 2001 yıllarında olmak üzere, tarihi bedellerle 31.6 milyar USD meblağında kaynak aktardı. TMSF’nin 31.12.2020 tarihi prestijiyle banka çözümleme ve alacak takip gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat meblağı finansal gelirler dahil 23.2 milyar USD’ye ulaştı.

Ulaşılan tahsilat sayısı memleketler arası ölçekte örnek gösterilen çok yüksek bir geri kazanım oranını tabir ediyor. TMSF, kendisine verilen yasal yetkilerle üstün bir tahsilat başarısı elde etti.

Uzan’ın 43.6 milyar TL borcu var

• Uzan Kümesi’nden ne kadarlık bir alacak var? Bugüne kadar ne kadarlık bir tahsilat yapıldı? Daha yapılabilir mi?

31.12.2020 tarihi prestijiyle 6183 rakamlı Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanun kararları dikkate alınarak yapılan hesaplamada 8.669.979.000 TL anapara ve 34.966.0270 00 TL birikmiş faiz olmak üzere kümenin toplam borcu 43.636.006.000 TL’dır. 2020 sonu prestijiyle Kümeden sağlanan brüt tahsilat 13.373 milyon TL’dir. Kelam konusu fiyattan 5472 rakamlı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 5411 rakamlı Bankacılık Kanununun 134’üncü hususunun 5’inci fıkrası ile süreksiz 24’üncü hususu kararları uyarınca toplam 11.588 milyon TL üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına (Vergi Dairesi, SSK, RTÜK, Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu) aktarıldı. Ayrıyeten thanezi hesaplarda izlenen 116 milyon TL tahsilat türlü itirazlara bağlı davaların sonuçlanmasını müteakip oluşturulacak sıra cetvelleri kapsamında paylaştırılacak.

31.12.2020 tarihi prestijiyle Kümeden sağlanan tahsilattan Fona kalan net meblağ 1.635 milyon TL’dır. Mevzuyu takip eden Hukuk İşleri Dairemiz yurtdışı dava ve takiplerimizin sonuçlarına bağlı olarak bir ölçü daha tahsilat yapılabileceği bildirildi.

Yeterli işleyen ‘Finansal Güvenlik Ağı’mız var

• Bankacılık sistemimizin dünyadaki en sağlamlardan biri olduğu belirtiliyor. Nedenleri sizce nedir? TMSF’nin bunda nasıl bir rolü var?

Ülkemizde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine yönelik olarak oluşturulan güçlü yapılanmada yetkili kurumlar ortasındaki roller hayli âlâ dağıtılmıştır. Âlâ işleyen bir Finansal Güvenlik Ağı ve güçlü bir düzenleme ve denetleme yapısı mhanecut. Finans bölümündeki mahallî ve global gelişmeler çok yakından takip ediliyor, gerekli adımlar vaktinde, yanlışsız bir halde atılıyor. TMSF Finansal Güvenlik Ağı’nı oluşturan değerli kurumlardan bir adedidir.

Koza Altın, Varlık Fonu’na geçebilir

• Dünyadaki altın fiyatlarının da performansının desteklediği altın üreticisi Koza Altın satılacak mı, Türkiye Varlık Fonu’na mı dhaneredilecek?

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. hakkında yargı kararı katılaştıktan sonra şirketin Türkiye Varlık Fonu’na dhaneri seçeneklerden birisi haline gelecek.

Dikili’deki ada satılırsa Fi Yapı mağduriyeti azalır

• Fi Yapı ortaya çıkardığı mağduriyet açısından çok tenkit konusu oluyor? Tahlil için nasıl bir yol düşünülüyor?

Şirketin Dikili’de bir tane adası mhanecut. Adanın satışıyla en azından mağduriyetlerin bir kısmının giderilmesi mümkün hale gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

yangın merdiveni instagram takipçi satın al Elektronik Sigara El Dezenfektanı grandpashabet bahsegir bahsegir grandpashabet grandpashabet grandpashabet elexusbet giriş elexusbet süpertotobet meritroyalbet meritroyalbet giriş meritroyalbet giriş slot siteleri kolaybet vdcasino betvole Bodrum escort Erotik Film izle escort sitesi açmak ataşehir escort ümraniye escort kadıköy escort meritroyalbet bursa escort portbet pendik escort
gaziantep escort
konya escort gaziantep escort istanbul bayan escort beylikdüzü bayan escort sexfilmizle ümraniye escort mersin escort ataşehir escort kartal escort maltepe escort